Algemene Voorwaarden Bouwbattle.nl & Bouwbattle Game

Algemene voorwaarden

Deze game en relelateerde websites worden geëxploiteerd door 12Skills BV, gevestigd te Utrechtseweg 157, 6862 AH, Oosterbeek. 12Skills BV exploiteert meerdere games en websites met vele verschillende kenmerken. Deze Algemene Voorwaarden geven een omschrijving van de wijze waarop u onze games en websites kunt gebruiken.

Door deze game of site te gebruiken, gaat de gebruiker automatisch met deze Algemene Voorwaarden akkoord. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wij adviseren de bezoeker om van tijd tot tijd deze voorwaarden te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing als u iets via onze sites koopt, of in sommige gevallen op bepaalde kenmerken of promotieacties.

1. Content en kinderen

Sommige via onze sites en games beschikbaar gestelde content is eventueel niet voor kinderen onder een bepaalde leeftijd geschikt. Ouders en voogden zijn verantwoordelijke voor het toezicht houden op de toegang van hun kinderen op onze websites en games en met name hun gebruik van alle mogelijke gemeenschappelijke gebieden. 12Skills BV is niet aansprakelijk voor het eventueel bezoeken van gedeelten binnen de website die niet voor kinderen geschikt geacht zouden kunnen worden.

2. Intellectuele eigendommen

Alle intellectuele eigendomsrechten in de informatie en content die op onze sites beschikbaar zijn, behoren in eigendom toe aan 12Skills BV of de licentiehouders en gevers. Tenzij anderszins wordt aangegeven, mag de content uitsluitend binnen onze game of website of die van de licentiehouder/gever worden gebruikt. Content mag niet worden gewijzigd, uitgebeeld, gepubliceerd of aan een ander worden overgedragen of voor enig commercieel doeleind worden gebruikt. Behoudens voorzover dit rechtens is toegestaan, mag u niet de encryptie die de content beschermt, demonteren, decompileren, daaraan iets toevoegen, kopiëren of anderszins kraken of proberen te kraken. De tekstuele content behoort in het geheel toe aan 12Skills BV en mag niet zonder toestemming worden gebruikt, gekopieerd of anderszins aangepast worden.

3. Beschikbaarheid

Onze games en websites worden geleverd zoals ze eruit zien. Soms kan het zijn dat sites niet beschikbaar zijn of niet goed werken door onderhoud of omstandigheden die buiten onze macht liggen. Er wordt geen garantie gegeven over de kwaliteit, bruikbaarheid, beschikbaarheid of prestatie van onze sites of welke content op de sites dan ook. Wij behouden ons het recht voor om de content te wijzigen, tijdelijk onzichtbaar te maken of van onze sites te verwijderen, om uw registratie of toegang tot onze sites te schorsen of om op elk moment zonder nadere aankondiging welke site of site kenmerk ook op te heffen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vergoedingen aan de internetprovider en alle mogelijke andere vergoedingen in verband met het gebruik van onze sites.

Het is niet toegestaan de toegang tot of de content op onze sites beschadigen, verstoren of onderbreken en evenmin iets doen waardoor de bruikbaarheid ervan kan worden aangetast of de toegang van een ander op onze sites of de content ervan wordt verstoord. Het is niet toegestaan de sites of de content ervan niet op zodanige wijze gebruiken dat dit onrechtmatig of schadelijk is voor 12Skills BV, of de bij ons aangesloten ondernemingen of welke andere persoon dan ook.

4. Community

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle tekst, video’s, geluidsbanden, beelden, foto’s of elk ander materiaal of content die hij/zij in onze games en/of op onze sites ter beschikking stelt. De gebruiker dient alle beschikbare community-instrumenten op verantwoordelijke wijze te gebruiken. Het is niet toegestaan content te plaatsen die het recht of rechten van derden schendt of waarin activiteiten of beweringen zijn opgenomen die discriminerend, beledigend, onzedelijk of smadend zijn of die op grond van nationaliteit, etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, geloofsovertuiging of invaliditeit beledigend voor anderen kunnen zijn. De gebruiker mag de gemeenschappelijke gebieden niet gebruiken voor eventuele commerciële doeleinden. Misbruik van de community mogelijkheden zal een permanente ban tot gevolg hebben.

De gebruiker verleent ons een eeuwigdurend, wereldwijd, niet-exclusief en volledig overdraagbaar recht zonder royalty’s om welke content ook, die hij/zij plaatst of naar onze sites verzendt, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te publiceren en weer te geven en/of in andere werken op te nemen. Hij/zij doet afstand van welke morele rechten ook, die hij/zij eventueel op die content heeft.

De gebruiker begrijpt dat wij niet alle door gebruikers gegenereerde content op onze sites bewaken en dat wij daartoe geenszins verplicht zijn. Wij behouden ons echter het recht voor om al zulke content te controleren en om zonder nadere aankondiging eventuele content die wij als onpasselijk beschouwen, te bewerken, te verwijderen of te verplaatsen. De meningen die in de gemeenschappelijke gebieden worden gegeven, zijn afkomstig van het algemene publiek en zijn niet afkomstig van 12Skills BV, de bij ons aangesloten ondernemingen, onze licentiegevers of partners. Als de gebruiker meent dat enige inhoud een inbreuk vormt op deze Algemene Voorwaarden, dan wordt de gebruiker verzocht dit aan ons te melden via info@12skills.nl. met de details van de inbreuk, de gebruikersnaam van de verantwoordelijke en het gebied van de site waar de inbreuk zich voordeed.

 

5. Links naar andere sites

12Skills BV maakt veel gebruik van links naar externe websites. 12Skills BV is echter op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content van deze derden-sites. Uw gebruik van derden-sites zal worden onderworpen aan de algemene voorwaarden van die sites.

6. Afwijzing van aansprakelijkheid

12Skills BV geeft geen garantie voor de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van enige informatie die in onze games en/of op onze sites staat. Voor zover dit rechtens is toestaan, sluiten 12Skills BV en de bij ons aangesloten maatschappijen en/of licentiegevers, alle aansprakelijkheid uit voor eventuele verliezen of schade die door u of welke derden partij dan ook zijn geleden en die al of niet direct, bijkomend of onvoorzien waren of gevolgschade betroffen en die hoe dan ook zijn ontstaan door uw gebruik van of toegang tot een site en/of game of het onvermogen om daartoe toegang te krijgen of deze site of game te gebruiken, met inbegrip van enig verlies van data of schade veroorzaakt door het downloaden van content uit onze games of van onze sites.
Als consument is het mogelijk dat u rechten heeft die niet door deze Algemene Voorwaarden worden aangetast. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd met de wet of als nietig of onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

7. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatste met als doel het verkrijgen van informatie voor het beter laten functioneren van de website. 12Skills BV maakt alleen gebruik van cookies voor Google Analytics en Ontraport. Hiermee kunnen gegevens verkregen worden over welke pagina’s bezocht worden, met welke frequentie en aantallen van bezoekers. Deze gegevens zijn altijd anoniem en nooit te herleiden tot een persoon.

Door deze website te bezoeken gaat de gebruiker automatisch akkoord met het plaatsen van de noodzakelijke cookies. 12Skills BV zal deze gegevens nooit openbaar maken hetzij misbruiken voor doeleinden anders dan het verbeteren van de website.

Indien gebruiker geen gebruik wenst te maken van cookies dienen deze in de betreffende browser te worden uitgeschakeld.

 

8. Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Deze Algemene Voorwaarden zijn in Nederland tot stand gekomen.